societati comerciale de actiuni

Asociații sunt răspunzători numai până la concurenţa capitalului social subscris.

INTREPRINDEREA - VERIGA DE BAZĂ A ECONOMIEI

În societatea comercială pe actiuni asociaţii numiţi acţionari sunt ţinuţi numai la plata aportului subscris. Ei posedă drepturi reprezentate prin titluri negociabile. Legea nr. Fondatorii nu pot fi mai puțin de cinci. Adunarea constitutivă nu mai are loc, evaluarea aportului în natură se face prin expertiză. Constituirea prin subscripție publică Manifestarea de voință a fondatorilor de a crea societatea pe actiuni îmbracă formele prescrise de lege.

Această manifestare este suficientă pentru a da naștere la drepturi și obligații pe seama societății ce se va constitui. În cazul constituirii prin subscripţie publică, evaluarea aporturilor în natură se face de experţii numiţi de adunarea constitutivă. Adunarea constitutivă îşi desfăşoară lucrările în două şedinţe succesive.

LEGE 31 16/11/ - Portal Legislativ

Prospectul de emisiune redactat şi semnat de fondatori în forma autentică va cuprinde: pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal sau echivalentul acestuia, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetățenia; pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare Judecătorul delegat va verifica dacă prospectul de emisiune cuprinde datele obligatorii şi va autoriza prin încheiere publicarea lui.

După verificare prospectul va fi depus la registrul comerţului din judeţul unde va fi stabilit sediul societăţii, înainte de publicare.

Totodată, judecătorul va viza mai multe exemplare ale prospectului pe care se va face subscrierea de acţiuni. Viza se pune pe fiecare pagină destinată subscrierilor. Legea nu prevede publicarea prospectului în Monitorul Oficial, putând societati comerciale de actiuni publicat în orice alt mod. Subscrierea unei actiuni este actul juridic prin care o persoană se angajează să participe la constituirea societăţii.

Participarea se face aducând ca aport o sumă egală cu valoarea nominală a unui număr de acţiuni.

NOMENCLATORUL FORMELOR JURIDICE

Această adeziune trebuie să fie dată în forma prescrisă de lege. Fondatorii Sunt persoanele care realizează actele și demersurile necesare constituirii și dobândirii personalității juridice de către societate. Ei se află în situația unor întreprinzători, răspunzători de inițiativa și de actele lor. Conform principiului libertăţii de asociere consacrat de art. Fondatorii sunt totodată și primii acționari, primele persoane care subscriu acțiunile viitoarei societăți comerciale.

Conform art. Legea distinge două categorii de fondatori art 6 alin. Potrivit art. Fondatorii nu pot recupera societati comerciale de actiuni de la acceptanţii care au subscris acţiuni: dacă societatea nu şi le însuşeşte sau dacă societatea nu se poate constitui Pentru actele ulterioare constituirii, fondatorii alături de primii administratori, sunt solidar răspunzători faţă de societate şi faţă de terţi, pentru: subscrierea integrală a capitalului social şi efectuarea vărsămintelor stabilite de lege sau de statut existenţa reală a aporturilor în natură veridicitatea publicaţiilor făcute în vederea constituirii societăţii art.

Ce sunt actiunile - Investors Club

De aceste avantaje beneficiază exclusiv persoanele fizice cărora li s-a recunoscut calitatea de fondatori prin actul constitutiv. Aceste avantaje, deşi acceptate de subscriitori, au efect numai dacă sunt ulterior aprobate de adunarea constitutivă. Fondatorii au dreptul să ceară daune de la societate, dacă dizolvarea s-a făcut în frauda drepturilor lor în caz de dizolvare anticipată a societății, deci înainte de împlinirea duratei stabilite prin contract şi statut înainte de împlinirea celor cinci ani în care beneficiază de avantajul acordat conform prevederilor Termenul de prescripţie a dreptului la actiuni este de 6 luni şi se calculează de la data adunării generale a acţionarilor care a hotărât dizolvarea anticipată.

Subscriitorii numărul subscriitorilor este de ordinul miilor, numărul maxim nu este prevăzut de lege capacitatea subscriitorilor. Restricţiile prevăzute pentru fondatori, administratori, cenzori nu se referă la subscriitori.

Navigare în articole

În consecinţă atât minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă cât şi cel reprezentat, în condiţiile legale, pot subscrie acţiuni. La fel tutorele persoanelor puse sub interdicţie poate plasa în acţiuni capitalul incapabilului.

software de instruire pentru tranzacționarea bitcoin cel mai bun comerciant auto cu opțiuni binare

Calitatea de acţionar nu stabileşte nici un raport între ei. Deţinerea de acţiuni este un simplu mijloc de fructificare a economiilor. Prezumţia de comunitate funcționează şi în privinţa economiilor. Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menţiunile sunt nule.

cel mai bun cripto în care să investești pentru începători cea mai bună aplicație mobilă de tranzacționare cripto

Nulitatea este relativă şi poate fi invocată numai de către acceptant, pentru propria sa subscripţie. Nulitatea subscripţiei nu antrenează şi nulitatea actului de constituire a societăţii pe actiuni.

furt de comerciant de bitcoin cele mai bune monede virtuale pentru a investi în 2022

Subscriitorul nu va putea invoca această nulitate: dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau dacă a exercitat drepturile şi îndatoririle de acţionar. Nulitatea acceptării care decurge dintr-un viciu de consimţământ al subscriitorului este uşor de remediat prin înlocuirea acestuia cu un alt acţionar. Constituirea societăţii poate fi făcută prin aprobarea micşorării capitalului social la nivelul subscripţiei, de către adunarea constitutivă: chiar dacă această înlocuire nu mai are loc şi chiar dacă, din acest motiv, nu este subscris întregul capital art 22 din lege Subscrierea Este o adeziune, un angajament unilateral prin care acceptantul îşi manifestă dorinţa: de a deveni acţionar şi de a aduce aportul său la capitalul social.

Acest act juridic nu poate fi afectat de nici o condiţie. Între subscriitori şi fondatori nu se stabileşte în mod direct nici un raport juridic.

  • Ce sunt actiunile?
  • Oficiul National al Registrului Comertului
  • Statutul sau actul constitutiv al unei societăți comerciale pe acțiuni trebuie să conțină informațiile următoare: forma și denumirea societății; obiectul de activitate al societății; cuantumul capitalului; normele care guvernează numirea membrilor care răspund de gestionarea, conducerea și supravegherea societății; durata societății.

Acceptantul este obligat nu faţă de fondatori ci faţă de societate, care îi va putea pretinde să verse cât a subscris. Fondatorul este ţinut: de prospectul semnat împreună cu ceilalţi fondatori şi de efectele pe care legea le conferă unui asemenea act constitutiv nu de actul subscrierii Dacă, din orice motiv, constituirea societăţii nu mai are loc, restituirea vărsămintelor se face direct acceptanţilor art 29 alin 2.

Subscrierea este integrală dacă: întreg capitalul a fost subscris şi fiecare acceptant a vărsat în numerar jumătate din valoare actiuni subscrise la CEC ori la o bancă.

Persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, în vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ.

Restul din capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral.

Înregistrare ca urmare a transformării unei societăți agricole într-o societate pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni Cererea având ca obiect transformarea societăţii agricole în societate, înmatricularea în registrul comerţului şi radierea din registrul societăţilor agricole, însoţită de toate datele şi înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor pentru înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării prevăzute de Legea nr. În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a încheierii, înscrisurile prevăzute mai sus se comunică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia şi-a stabilit sediul social societatea constituită prin transformare, în vederea înmatriculării în registrul comerţului; Societatea agricolă devine societate constituită potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. Notă Informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal sunt obţinute de către ORCT, din oficiu, de la ANAF. Redactarea actelor sau, după caz, darea de dată certă pot fi efectuate, contra cost, prin compartimentele de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Adunarea constitutivă, la propunerea fondatorilor, va hotărî mărirea sau micșorarea capitalului social la nivelul societati comerciale de actiuni dacă prin subscrierile publice s-a depășit capitalul social prevăzut în prospectul de emisiune dacă subscrierile sunt mai mici decât capitalul social Micşorarea capitalului social nu va putea fi făcută sub minimul legal de În afara subscrierii aporturilor în numerar sunt permise aporturile în natură.

Aporturile în creanţe sunt admise doar la societăţile înfiinţate prin constituirea simultană, având regimul juridic al aporturilor în natură.

  • LEGE Nr.
  • Societatea comerciala pe actiuni - constituire - lumea-cadourilor.ro
  • Societatea pe acțiuni de tip deschis[ modificare modificare sursă ] Societatea pe acțiuni de tip deschis este acea societate în care acționarii au dreptul nelimitat să înstrăineze acțiunile care le aparțin, acestea și alte hârtii de valoare putând fi vândute public unui cerc nelimitat de persoane.

Actiuni acordate pentru aporturile în natură: vor trebui acoperite integral cu valoarea bunurilor aduse ca aport, nu este posibilă nici vărsarea ulterioară a aportului, nu este posibilă nici acoperirea unei acţiuni parţial prin aport în natură şi în rest, prin vărsăminte în numerar art 21 alin. Aporturi în natură pot fi subscrise atât de către fondatori art. Riscul pieirii sau deteriorării bunului subscris, mai înainte ca el să fi fost predat efectiv administratorilor aparţine fondatorului proprietar.

cum să fac bani online direct în contul meu bancar cum pot fi bogat intr-o luna

Adunarea constitutivă Această adunare va numi experţi care vor evalua aporturile în natură art 26 din lege. Dacă majoritatea simplă a celor prezenţi nu poate fi întrunită pentru desemnarea experţilor, la cererea oricărui acceptant, vor fi desemnaţi de judecătorul delegat.

După depunerea raportului experţilor se convoacă din nou adunarea generală care analizează şi aprobă raportul. Redactarea şi solicitarea publicării înştiinţării trebuie să fie efectuată în 15 zile de la data încheierii subscrierii.

tranzacționând opțiuni binare online iq opțiune binară demo de tranzacționare

Înştiinţarea va cuprinde: datele de identificare a societăţii comerciale locul şi data adunării ordinea de zi completată Data adunării nu poate fi stabilită mai târziu de două luni de la data încheierii subscrierii. Cererea de publicare a înştiinţării se adresează Monitorului Oficial.

Similar Posts

Apariţia publicaţiei trebuie să preceadă cu 15 zile data fixată pentru adunarea generală. Fondatorii sunt obligaţi să întocmească lista persoanelor care, acceptând subscripţia, au dreptul să participe la adunarea constitutivă.

  1. Societățile comerciale pe acțiuni (SA) - protejarea acționar - EUR-Lex
  2. Cumpărați și vindeți cripto pentru profit
  3. Opțiunea binară 70

În dreptul fiecărui nume va fi menţionat şi număr actiuni subscrise art Cu cel puţin 5 zile înainte de data adunării, lista va fi afişată la locul unde se va ţine adunarea. Fondatorii vor pregăti următoarele documente pentru a fi verificate şi aprobate de adunarea constitutivă: Contractul de societate şi statutul Raportul privind vărsământul în numerar şi propunerea de micşorare sau majorare a capitalului social Raportul experţilor de evaluare a aporturile în natură şi propunerea fondatorilor privind determinarea valorii acestor aporturi Propunerile fondatorilor privind cota de participare a acestora la beneficii Raportul privind operaţiunile încheiate de fondatori în societati comerciale de actiuni societăţii şi propunerea de preluare a acestora de către societate Propunerile privind numirea administratorilor şi cenzorilor Propunerile persoanelor care vor reprezenta societatea la autentificarea actelor şi îndeplinirea formalităților pentru constituirea societăţii Acceptanţii prezenţi la adunare aleg, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Ațiputeafiinteresat